templatemo.com

   

ประวัติความเป็นมาของการเวียนเทียนกลางน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 


       วัดติโลกอาราม เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่
ในกว๊านพะเยาเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชแห่งราชอาณาจักร
ล้านนา โปรดให้พระยายุทธิษถิระเจ้าเมืองพะเยาสร้างขึ้นใน
ราวปี พ.ศ. 2019-2029 ในบริเวณที่เรียกว่า บวกสี่แจ่ง


 

 

 

 

 

 

 

 

            วัดแห่งนี้เป็นชื่อวัดที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกซึ่งถูก|
ค้นพบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่า
จากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกทำให้รู้ว่าวัดนี้มีอายุเก่าแก่
มากกว่า500ปีสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ผู้ครอง
เมืองเชียงใหม่วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็น
วัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวายเพื่อเป็นการเทิด
พระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราชในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้
ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

 

 

 

 

 

 

 


     วัดติโลกอารามจมอยู่ในกว๊านพะเยาเนื่องจากในปี
พ.ศ.2482ได้มีการสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อ
กักเก็บน้ำจึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชน
โบราณและมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำ

 

 

 

 


     ในอดีตพื้นที่กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขา
ไหลลงมาเป็นลำห้วยลำธารแม่น้ำและกลายเป็นหนองน้ำเล็ก
ใหญ่ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคมมิถุนายนของทุกปี
ปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรม
เลี้ยงสัตว์และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมือง
กับหมู่บ้านรอบๆกว๊านพะเยาและเมื่อหลายร้อยปีมานั้นที่
ในบริเวณของกว๊านพะเยาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านมีวัดวาอาราม
อยู่หลายวัดและวัดติโลกอารามเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่่งที่
จมอยู่ในกว๊านพะเยา

 

 

 

 

 

 

 


          ถึงแม้วัดจะจมอยู่ในน้ำ แต่ศรัทธาของคนไม่ได้
จมตามและนี่คือที่มาของ เทศกาลเวียนเทียนกลางสายน้ำ
ที่พระภิกษุและชาวบ้านจะลอยเรือเวียนเทียนกลางน้ำ
โดยเท้าไม่ติดดินหนึ่งปีจะมี 3 หนเท่านั้น คือ วันมาฆบูชา
วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชากลางกว๊านพะเยาจ.พะเยา
โดยเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าดอกไม้ธูปเทียนบูชา
จะสว่างไสวไปพร้อมกับการล่องเรือเวียนเทียนบูชาองค์
พระปฏิมากลางน้ำ 3 รอบและนี่คือ การเวียนเทียนกลาง
สายน้ำแห่งเดียวในโลก 

 

"ให้ทุกคนได้รู้ว่า พลังแห่งศรัทธา ไม่เคยจม"

 

 

แบ่งปัน

Calendar


clock